Mobirise

KVANTOVÉ REGRESE
A DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ

Hledání duchovních příčin zdravotních problémů - bloků
 a pomoc při jejich odstranění.

Kvantové regrese - hledání duchovních příčin problémů - bloků
a pomoc při jejich odstranění (Podle Dolores Cannon)Kvantové regrese – nachází psychická traumata prožitá v minulosti, která negativně ovlivňují jednání člověka a mohou způsobovat různé problémy - bloky. Mnohé bloky mohou být nastraženy temnotou, proto je nutné zjistit, jaké to jsou bloky, aby se mohly odstranit. Výsledkem je změna destruktivního chování, a celková harmonizace. Musíme žít tady a teď. Pokud však člověk pozná minulost, může změnit přítomnost a tak ovlivnit budoucnost.

Jak je uvedeno v úvodu – člověk se skládá z hmotného těla a těla duchovního (duch, duše). Pokud je člověk odkázaný pouze na svůj mozek – tedy paměť hmotného těla, tak si mnohdy již nemůže na některé věci vzpomenout, zejména ve starším věku. Tato paměť se také nazývá vědomou myslí.

Existuje však také podvědomá mysl - paměť duchovního těla (oblast nevědomí). V tomto těle je vše zaznamenáno v chronologickém uspořádání, co kdy člověk prožil. Do této paměti se zaznamenává nejen to, co si tam chceme uložit, ale vše, co naše smysly vnímají.

Dále je důležité vědět, že lidský mozek pracuje na určitých frekvencích EEG. Jedná se cykly za sekundu (Hz). Tyto vlny jsou označovány – alfa, beta, gama, atd. Při každé této frekvenci pracuje mozek jinak. Můžeme také říci, že se jedná o určité stavy vědomí. To je různé při každé frekvenci.

Podstata regresní terapie spočívá v tom, že při určité frekvenci – navození určitého stavu vědomí, se člověk napojí na svojí duchovní paměť – svojí podvědomou mysl. Je také veden bytostmi světla a lásky. Ty ho zavedou zejména do životů, ze kterých si nese do současnosti nejvíce problémů. Z těchto životů pak čerpá všechny informace, které potřebuje. Může pak také provést změny, které jsou nutné, aby došlo ke změně chování a jednání. Často totiž lidé jednají na základě svého podvědomí, aniž by si to uvědomovali. Mnohdy jim to však způsobuje velké problémy, neboť mnoho věcí, které tam mají, jsou nastraženy temnotou.
Tato metoda není léčením, ale objasněním duchovních problémů člověka a návodem, jak se jich zbavit a jak žít v souladu s Univerzem.

SRT - Spiritual Response Therapy


Tato metoda nachází duchovní – negativní programy, které způsobují destruktivní pocity, myšlenky a celkové reakce v organizmu. V těchto případech pomáhá odstraňovat nežádoucí bloky. Tato metoda není léčením. Výsledkem je změna destruktivního chování a celková harmonizace, aby člověk mohl žít v souladu s Universem.

Duchovní bloky


Antika – v období antiky se lidé velice zabývali zdravou životosprávou. V Antice byla nejdůležitějším oborem dietetika – nauka o zdravém životě. V této nauce bylo zahrnuto – správné zacházení se světlem a vzduchem, s jídlem a pitím, s pohybem a klidem, spánkem a bděním, s vyměšováním a psychickými afekty, s city a vášněmi. Tato činnost byla také činností náboženskou. Při nemoci se obraceli lidé na Asklepia, boha zdraví. Veškerá léčivá síla pocházela od Boha. Ke zdravému životu náležela i úcta k Bohu – správný vztah k tvůrci světa.

Čínské učení – vnímá člověka jako zmenšeninu vesmíru – mikrokosmos, v němž probíhají procesy totožné ve své podstatě s makrokosmickými ději. Člověk a nebesa se zemí si vzájemně rezonují. Je zde vyjádřeno hluboké spojení lidské bytosti s přírodou. Člověk je stvořen z téže látky, jako celý vesmír. Jedná se o čchi, složené z jin a jangu, obsahující pět prvků. Těmito prvky jsou – Dřevo, Oheň, Zem, Kov, Voda. Uvedené prvky nemůžeme však chápat jako pozemské dřevo, oheň, atd. – ty jsou již zhmotnělým projevem svých kosmických sil. Pět původních prazdrojů – utváří a ovlivňuje jednotlivé věci. O těchto vztazích pojednává i nejznámější staročínská kniha I-ťing – Kniha proměn.

Jin a jang a učení o pěti prvcích jsou pojmy, které provázejí čínské myšlení již tisíce let. Jsou dokonale univerzální a nacházíme je v učení různých škol od dávnověku až po současnost. Základem čínského učení je ve své podstatě tedy výklad o působení čchi – jin a jangu – základních pěti prvků – v lidském těle, pochopitelně ve vztahu ke svým kosmickým prazdrojům. Musíme si také uvědomit, že se jedná opět o jedno univerzální poznání a učení – jeden univerzální zákon, podle kterého se vše řídí. Smyslem tohoto čínského učení je naučit člověka žít v souladu s přírodou, přizpůsobit se jí a respektovat její zákonitosti. Dalším jejím úkolem je naučit člověka žít s jeho okolím a s jeho bližními – přáteli, případně i nepřáteli. K řešení různých životních situací nám může posloužit i již zmiňovaná Kniha proměn – I-ťing. Hlavním úkolem je však poznat sama sebe. Vědět odkud přicházím, co je mým úkolem a to nejdůležitější – kde dělám chyby a jak se těchto chyb zbavit.

Vraťme se však znovu k antice. V antickém pojetí organizmu člověka bylo také praktikováno učení o živlech. Těmito živly jsou – Oheň, Voda, Vzduch, Země. Tyto živly jsou definovány jako prasubstance, jejichž interakcí a poměrů vše vzniká a je složeno. Toto řecké pojetí rozlišovalo např. čtyři šťávy těla a podle jejich poměru pak čtyři temperamenty. Pro člověka je důležité, aby měl všechny živly v rovnováze. Jak dostat všechny tyto živly do rovnováhy? O tom pojednává například učení pana Františka Bardona. Toto univerzální učení o živlech bylo rozšířeno již ve starém Egyptě a známo jako Hermetismus. Nejznámějším symbolem, který provázel lidstvo od starověku, je Hexagram. Jedná se o spojení dvou trojúhelníků. Trojúhelník obrácený špičkou vzhůru je znázorněním živlu ohně, trojúhelník obrácený špičkou dolů znázorňuje živel vody. Spojením těchto symbolů do sebe vzniká známá Davidova hvězda – symbol rovnováhy duchovního bytí. Toto učení Také zobrazuje skrytou skutečnost. Vyjadřuje totiž vícedimenzionální systém světů, ve kterém žijeme, zrovna tak, jako hebrejská symbolika, která z tohoto učení vychází, nebo čínský I-ťing. I když tato vyjádření nemůžou vystihnout skutečnou podstatu vícedimenzionálních systémů, vystihují jí tak, aby jí mohl zpracovat a alespoň částečně pochopit lidský mozek. Jsou to totiž věci, které lidský mozek za normálních okolností nedokáže pochopit, neboť je omezen třírozměrným prostorem a lineárním časem. Co je mimo tento prostor a čas dokáže pochopit pouze lidský duch, pokud není omezován právě mozkem. Z tohoto důvodu není možné tyto věci dokonale popsat, jen vyjádřit jejich podstatu. Vzhledem k těmto skrytým skutečnostem, byla tato učení také dříve utajována.
Nejznámější citát Hermetismu „Jak nahoře, tak dole“ vyjadřuje již popsaný vztah mikrokosmu a makrokosmu. K osobě Herma Trismegista (překládán - Třikrát mocný), bych chtěl dodat, že se nejednalo o konkrétního člověka. Jednalo se o titul, který dostávali velekněží po absolvování nejvyššího vzdělání a zasvěcení. (O těchto věcech psal v tomto pojetí ve svých knihách například pan Ivo Wiesner.) Titul – „Trismegistos“ by se správně měl překládat jako „trojnásobný Magister“ – tedy Mistr habilitovaný a zasvěcený ve třech vědách. Těmito vědami byly – Psychurgie (ovládnutí živlů), Magie, Theurgie (práce na vyšší úrovni božských sil – vyšší inteligencí), její technickou aplikací byla Chymie (alchymie). Shodným titulem byl v Atlantidě titul i oslovení – „Thovt“. Je však pravděpodobné, že lidem byly mnohé vědomosti uvedeného učení předány bytostí tohoto jména. Dále si musíme uvědomit, jaké je složení člověka – ve smyslu jeho těl. Převážná většina lidí si myslí, zejména v naší republice, že člověk se skládá pouze z hmotného těla. Takto pojímá člověka i západní - bílá medicína.
Další část lidí připouští, že v člověku sídlí jeho duše, nebo chcete – li, jeho duch. My budeme používat výraz „duchovní tělo“, který se také používá. Člověk je ve své podstatě duchovní bytostí sídlící ve velmi zhuštěné substanci - hmotě. Z toho také musíme vycházet – proto je také duchovní tělo pro nás tak důležité. V duchovním těle se objeví například rakovina, několik měsíců předtím, než se projeví v těle hmotném. Pokud se tak stane, neznamená to však, že rakovina musí propuknout. Pokud je tato situace zjištěna a člověk, kterého se to týká, změní zejména svojí životosprávu, svoje jednání – svůj přístup k věcem, což pro mnohého člověka není jednoduché, pak rakovina nemusí vůbec propuknout. Všeobecně se také říká, že rakovina je nemocí duše.
Z toho vyplývá, že pokud člověk není v souladu s univerzálními zákony, které působí v makrokosmu (můžeme je také nazvat Boží vůlí, nebo zákonitostmi Stvoření), v jeho mikrokosmu – v duchovním těle, se začínají vytvářet zárodky nemocí, které se pak projeví v těle fyzickém.
Zde si musíme upřesnit, že jakákoliv nerovnováha u živlů (antika), prvků (čínské pojetí) u člověka, může způsobovat zdravotní problémy.
Mnohdy však může člověk „dostat po čumáku“ i náhle, například úrazem. Nakonec se však ukáže, že dotyčný jednal v rozporu se zákonitostmi Stvoření, a onen úraz mu zabránil v tomto jednání pokračovat. Nadarmo se neříká - „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“.
Tyto věci však nejsou na první pohled vždy znát. Musí se udělat analýza – dokonalý rozbor všech okolností, souvisejících s určitými zdravotními potížemi, mnohdy i ve vztahu k některým minulým životům.
Nejhorší pro člověka jsou stresy, neustálý spěch, kdy člověk nemá čas se ani zastavit a odpočinout si. Mnohdy vede do těchto situací lidi nějaká temnota. Dále to je disharmonický život s přírodou a se svým okolím. To duši člověka doslova likviduje a pochopitelně pak i jeho tělo. Proto je důležité pracovat na sobě a odstraňovat postupně bloky, které člověk má. Může však počítat s tím, že mu bude temnota házet klacky pod nohy.
Dále je také důležité chodit do přírody, ta mu může mnohdy velmi pomoci. Vnímat její krásy a ostatních krásných věcí a vidět je jinak. Vnímat je s láskou, neboť láska je základním stavebním kamenem veškerého bytí, z kterého povstal tento svět. „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1J. 4,8). Láska je lék.
Podívejme se ještě, jak například vidí růži botanik – ví přesně, z čeho se růže skládá – kořeny – stonek – lístky – květy- ty se dále skládají…, ví také, co růže potřebuje k tomu, aby rostla atd.
A teď se podívejme, jak na tu samou růži pohlíží básník – „Nádherný květ, postříbřený kapkami rosy, třpytícími se na slunci…“.
Budete – li se dívat na věci jako básník – budete se dívat srdcem. Tak pochopíte daleko lépe duchovní podstatu věcí, jak žít v souladu s přírodními zákonitostmi – zákonitostmi Stvoření, s okolím a svými bližními a poznáte i lépe sebe. Chce to se jen zastavit a změnit úhel pohledu.
Na konec přidávám výňatek z knihy Malý princ, který jsem také použil jako Motto ve své knize – Poselství osmého dne.

" U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě,"
řekl malý princ, "a přece tam nenalézají to, co hledají."
" Nenalézají...," odpověděl jsem.
" A přesto by mohli najít, co hledají, v jediné růži nebo v trošce vody..."
" Jistě...," odpověděl jsem.
A malý princ dodal:
" Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem."

Antoine de Saint - Exupéry : Malý princ

 
 
Kontakt :

Pavel Koubek, Bc.
ul. Osvoboditelů
742 21 Kopřivnice
 
e-mail: koub.pav@seznam.cz
tel. 607 906 012     How to design a site - Look at here